06 216 247 28 info@zelfwijzer.nl

Privacyverklaring

Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie neemt je privacy zeer serieus en gaat hier zorgvuldig mee om. Om je goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat Zelfwijzer acupunctuur en Psychologie bepaalde persoonlijke gegevens van je verwerkt.

Als je via de website een contactformulier invult of een afspraak boekt, verwerkt Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie persoonlijke gegevens van je. Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie doet dit alleen voor het doel waarvoor ze door jou zijn verstrekt en in overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Over Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie

www.zelfwijzer.nl wordt beheerd door Geertje van der Burgh.
De gegevens van Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie zijn:

Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 60
3723 MB Bilthoven 

Telefoon: 06 216 247 28
KVK-nummer: 75634589

www.zelfwijzer.nl
info@zelfwijzer.nl

Ons website-adres is: https://zelfwijzer.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Je persoonsgegevens kunnen door Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie worden verwerkt, doordat je gebruik maakt van de diensten van Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie en/of doordat je deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier of afspraakmodule op de website aan Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie verstrekt.

Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking van deze gegevens.

Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je emailadres
  • Je IP-adres

 Voor het aanmaken van een factuur (van een behandelafspraak) wordt ook je geboortedatum verwerkt, hierover later meer.

 Je gegevens worden niet bewaard wanneer geen behandelovereenkomst met je tot stand komt.

 Voor het leesgemak wordt in de rest van deze tekst soms gesproken vanuit ik/mij. Daarmee wordt bedoeld: Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie.

  

Waarom Zelfwijzer deze gegevens nodig heeft

Ik kan je persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen via telefoon, e-mail, tekstbericht of brief wanneer je hierom verzoekt, of wanneer je onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Ook kan ik je gegevens gebruiken om je per e-mail of brief te benaderen in het kader van een met jou gesloten overeenkomst of in het kader van haar promotie-activiteiten.

 

Delen met anderen

Ik verstrek je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de zorgnota door (of middels de software van) een extern bedrijf wordt verzorgd, dan heeft Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie met dat bedrijf een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

  

Beveiligen

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat je gegevens veilig worden verwerkt.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact op. 

 

Privacy en gegevensverwerking als je bij Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie in behandeling bent

Voor het waarborgen een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar van Zelfwijzer Acupunctuur en Psychologie een dossier aanleg. Dit, omdat we samen zo de voortgang van je behandeling kunnen overzien, maar ook omdat het een wettelijke plicht is, opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Je dossier bevat persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats, en aantekeningen over je gezondheidstoestand en uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Voor het aanmaken van een factuur gebruik ik ook je geboortedatum, omdat Zorgverzekeraars dit meestal vereisen voordat zij een factuur vergoeden. Tenslotte leg ik ook wel eens gegevens vast over bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, huwelijkse staat en gezinssituatie en hobby’s. Dit doe ik wanneer dit relevant is om je goed te kunnen behandelen.

Ook kunnen in je dossier gegevens worden opgenomen die, na jouw expliciete toestemming, verstrekt zijn door andere behandelaren zoals een huisarts of medisch specialist. Ik vraag nooit medische informatie over je op en verstrek nooit informatie over jou aan andere behandelaren zonder jouw expliciete schriftelijke toestemming en ook enkel op jouw initiatief. In algemene zin ben ik hier zeer terughoudend mee.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik ben gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming van jouw behandeling, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt altijd uitsluitend met jouw medeweten en toestemming, door een behandelaar die ook gebonden is aan de wettelijke geheimhoudingsplicht en de AVG;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Je hebt te allen tijde recht op inzage in je cliëntendossier. Je hebt te allen tijde het recht je gegevens te laten verwijderen. De gegevens in je cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard, tenzij jij eerder een verzoek tot vernietiging van je dossier indient.

 

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan gerust contact op.